කොරෝනා අර්බුදය ඉක්මනින් අවසන් නොවන ලකුණු-අප දිගු සටනකට සුදානම් විය යුතුයි.

වර්තමාන අගුලු දැමීම (අප රටට පමණක් නොව ලොව පුරා බිලියන 2ක ජනතාවට බලපාන) තුලින් කොවිඩ්-19 කොතරම් බරපතලද යන්න සෑම කෙනෙකුටම පැහැදිලි විය යුතුයි. බොහෝ දෙනා තවමත් තේරුම් ගෙන නැත්තේ ගුවන් තොටුපල වසා දැමිමෙන් සහ මාසයක් අගුළු දැමිමෙන් පවා මෙම ගැටලුව පහව නොයන බවය. Continue reading

சிறப்பான தலைமைத்துவதிற்கு Brandix-க்கு நன்றி!

COVID-19 நெருக்கடிக்கு முகம்கொடுப்பதற்கு Brandix நிறுவனம் தனது நிர்வாக உத்தியோகத்தர்களின் ஊதியத்தில் பாரிய குறைப்புகளை செய்வதாக அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அஷ்ரோஃப் ஓமார் தனது ஊழியர்களிடம் அன்மையில் கூறியுள்ளார். அவரது ஊதியத்தையும் ஏனைய மற்றும் அனைத்து இயக்குநர் சபை உறுப்பினர்களின் ஊதியத்தையும் ஆறு மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தி, மேலும் அனைத்து மேலாளர்களின் ஊதியங்களையும் 5% முதல் 60% வரை Brandix குறைக்கிறது. Continue reading

Thank you Brandix for true leadership!

Brandix CEO Ashroff Omar just told his staff that Brandix is making big cuts in executive pay in response to the COVID-19 crisis. Brandix is suspending Mr Omar’s own pay as CEO and that of all Board members for six months, and cutting the pay of all managers by 5 to 60%. Continue reading